• Ontwerpproces
  • Technische tekening
  • Handschetsen
  • 3D modelling in SolidWorks

Onderzoeken.


> Idee

De kiem van "iets nieuws" ligt altijd in de wens iets te veranderen aan een bestaande situatie. Deze wordt dan gevolgd door de inschatting of en hoe dit mogelijk zou kunnen zijn. Omdat we werken met “de echte wereld” zijn we bij het ontwikkelen van “iets nieuws” ook afhankelijk van alle aspecten, banale en minder banale, van die echte wereld.

> Businesscase

Een project wordt gestart omdat onze klant of wijzelf een mogelijkheid zien om de kiem, het idee, door alle ontwikkelfasen heen zover te brengen dat het succesvol op de markt gebracht kan worden. Idee, doel en de contouren van de te volgen route beschrijven we in een startdocument.

> Verkenning

Om het idee succesvol tot een product te kunnen ontwikkelen willen we vaststellen wat het speelveld is. Het speelveld en de begrenzing ervan worden in kaart gebracht door aan de ene kant eisen en wensen te inventariseren en aan de andere kant antwoorden op deze eisen te bedenken en te visualiseren met eerste ideeën van oplossingen. In veel gevallen zullen dit deeloplossingen zijn voor (deel) eisen.


> Brainstormsessies

Om tot nieuwe ideeën te komen kunnen we in diverse vormen van creativiteitstechnieken faciliteren. Zowel om nieuwe business oppportunities te vinden als om op detail niveau technische deel - problemen op te lossen.

> User insight

Vooral bij projecten waarbij de focus ligt op ergonomische verbeteringen adviseren we het inzetten van gebruikersgroepen. Zowel in de ideevorming en de randvoorwaarden om de business case "rond" te krijgen als in de prototype-fase om te onderzoeken of de oplossing goed aansluit en om verbeteringen aan te brengen.

> Ideebescherming

Ten onrechte wordt vaak gedacht wordt dat een octrooi of modelrecht redelijk eenvoudig te omzeilen is. Het succesvol beschrijven en vastleggen van intellectueel eigendom kan echter zeer waardevol zijn. Zelfs het inzetten van het auteursrecht in inbreukzaken kan zeer succesvol zijn. NewProducts heeft ruime ervaring in het adviseren bij het vastleggen van Intellectueel eigendom en het handhaven daarvan.

Ontwerpen.


> Basisontwerp

Aan de hand van de verkenning van de ontwerpruimte en de eerste deeloplossingen die daar gevonden zijn, maken we één of meerdere basisontwerpen. Deze zullen verschillend zijn in de nadruk waarmee op de verschillende deelaspecten het Programma van Eisen wordt ingevuld.

> Conceptontwerp

Inmiddels is de vorm en een deel van de detaillering daarvan zichtbaar in de ontwerpschetsen. In deze fase worden een of meerdere van de basisontwerpen uitgewerkt, waarbij alle deeloplossingen in het resultaat: het concept, bekend zijn. Van het concept of de concepten weten we nu hoe ze opgebouwd zijn, welke functionaliteit er ingekocht (inkooponderdelen) moeten worden en welke onderdelen in de detailleringsfase met speciale aandacht uitwerkt moeten worden.

> Detailontwerp

Het gekozen concept wordt in deze, meestal omvangrijkste fase, uitgewerkt in gedetailleerde 3D-CAD Files (ProEngineer of SolidWorks). De inkoopdelen worden nu definitief vastgesteld en mogelijk worden nog nadere berekeningen gemaakt voor ergonomie, materiaaleigenschappen (sterkte) etc. Het Programma van Eisen wordt in deze fase in feite uitgewerkt tot een lijst van specificaties.


> Product visualisaties

Voordat grote investeringen in productontwikkeling, productievoobereiding en marketing worden gedaan kan het nuttig zijn om een indruk te krijgen van hoe het product er uit gaat zien en bijvoorbeeld de markt te testen met behulp van visualisaties. Zowel het maken van handschetsen als renderingen, met de hand of met de computer, kunnen we verzorgen.

 

 

Realiseren.


> Prototype

Afhankelijk van de complexiteit en de mogelijke noodzaak om aspecten van het ontwerp te verifiëren wordt van te voren bepaald in welke vorm en mate van gedetailleerdheid één of meerdere prototypes gemaakt zullen worden. Daarom wordt vóór het maken van het prototype een testprogramma opgesteld voor het testen van de aspecten die getest moeten worden.

> Productoptimalisatie

De inzichten die uit het testen van het prototype naar voren komen worden gebruikt voor aanpassingen aan het detailontwerp.

> Productievoorbereiding

Onze rol in de voorbereiding van de productie, die natuurlijk vaak deels uit inkooptrajecten bestaat, is vaak adviserend. Hoewel we voor klanten die voornamelijk een groothandels- of import-bedrijf zijn, regelmatig ook de hele inkoop hebben voorbereid.


> Marketing strategie

Vanaf het eerste idee voor een product is het natuurlijk de bedoeling om dit sucesvol op de markt te brengen. Gedurende de hele ontwikkeling moet dus ook in de gaten gehouden worden welke implicaties daarvoor hebben. Gevoel voor de markt en marketing zijn een onlosmakelijk deel van onze expertise.

> Project management

Als industrieel ontwerpers zijn we gewend met meerdere disciplines samen te werken. Vaak ligt de cördinerende taak ook bij ons omdat bijna alle aspecten van het nieuwe product bij ons samenkomen. Om goede producten te realiseren is het belangrijk dat alle productaspecten de aandacht krijgen die ze nodig hebben.